Tematické plány

Tematické plány

Někdo je má za cáry papíru, jiný je nepustí z ruky. Nejsou povinné, přesto je velká část vedení škol po svých učitelích vyžaduje. V některých učitelských skupinách na Facebooku se s blížícím novým školním rokem začínají znovu objevovat žádosti o jejich sdílení.

Kolegyně, nemáte některá zpracovaný tematický plán k učebnici přírodovědy 5. ročník od SPN? Děkuji

prosba jedné z kolegyň v učitelské skupině na FB

Výzva paní učitelky mě zaujala. Už delší dobu mě tohle téma zajímalo, tak jsem se rozhodla k akci. Vytvořila jsem rychlou anketu, v níž se 246 učitelů vyjádřilo k běžné praxi s tematickými plány u nich na škole. Nabízím souhrn toho, co jsem se z výstupů dozvěděla, stejně tak i vlastní pohled na věc. Podržte si klobouky…

CO S HLAVIČKOU A JAK TEMATICKÝ PLÁN ROZDĚLIT?

Jsme zvyklí, že tematické plány různých učitelů i různých škol mají různou podobu. Shodují se obecně v tom, že v hlavičce dokumentu (někdy na jeho konci) obsahují zejména název předmětu a ročník, někdy také název školy a jméno vyučujícího. Na některých plánech je uvedena časová dotace (např. 3 hodiny týdně), méně často i název či nakladatelství učebnice, se kterou vyučující pracuje.

Plánům se také říká časově tematické. To zo toho důvodu, že mají obsah rozdělený na časové úseky. Téměř 70 % učitelů uvedlo, že své plány člení do měsíčních celků, méně častější je pak členění týdenní (14 %), čtrnáctidenní (0,4 %) a jiné (10 %). V galerii názorný příklad různých podob časového rozvržení TP z různých škol, předmětů i ročníků.

Když jsme v rámci párové výuky tvořili s kolegou tematické plány pro předmět, který probíhá jen jednou týdně, načrtli jsme si do něj hrubý obsah každé jednotlivé hodiny. Typologicky bych toho sama asi nebyla schopná, ale jeho dovednost strategicky plánovat mě přiměla se překonat.
Když si ale tvořím TP sama, sahám po měsíčním formátu. Dává mi falešný pocit větší volnosti a zároveň není „přetabulkováno“.

CO MÁ TEMATICKÝ PLÁN OBSAHOVAT?

Jelikož TP nejsou dokumety povinné, není legislativně upravena ani jejich žádoucí podoba. Inspiraci mohou nabídnout výsledky zmiňované ankety.

V některých případech mohou TP odkazovat i na RVP a obsahovat povinné výstupy v něm uvedené, tedy např. ČJL-5-2-06 Odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí. Tuto skutečnost potvrdilo v anketě asi 14 % učitelů.

Asi 60 % učitelů uvedlo, že v TP mají souhrn učiva, tzn. toho, co nejčastěji zapisujeme do třídní knihy, např. goniometrické funkce, popis pracovního postupu, blanokřídlí atd.

30 % učitelů má dle ankety v TP výstupy žáků, které buď vychází z ŠVP, kde jsou podrobně rozpracovány a do TP si je učitelé kopírují, případně si tvoří své vlastní formulace žákovských výstupů. Výstup může vypadat např. takto: žák přiřadí k vybranému souvětí správný větný vzorec, žák uvede společné základní znaky savců atd.
Tady je ještě dobré zmínit různé formulace. Někteří učitelé užívají obecné roviny tak, jak ji uvádí RVP, tedy: žák reprodukuje báseň přiměřeného rozsahu, někomu se více osvědčila ich forma: sčítám a odčítám zpaměti do 20, někdo využívá 2. osobu: píšeš správně velká písmena ve známých vlastních jménech. (Při kopírování výstupů do týdenních plánů se osobnější forma, myslím, hodí lépe.)

Některé TP obsahují i další informace, jakými jsou např. odkazy na průřezová témata (např. OSV – sebepoznání a sebepojetí), hodnocené výstupy (jak žák prokáže, co se naučil, např. referát, diktát, kotoul vpřed atd.), kompetence a měkké dovednosti (respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení).

Já si do TP píšu podle mě to stěžejní – učivo a výstupy. Abych věděla, na jakých tématech (zápisy do TK) jsem se rozhodla zadané výstupy naplňovat. Anóbrž připomínám to důležité – RVP nabízí výstupy (tabulky plné toho, co má kdy žák umět) a učivo (soupis témat pod těmito tabulkami). Výstupy v RVP jsou povinné, učivo nikoliv. Na to je dobré sem tam nezapomínat. A taky na to, že ŠVP je sice závazný dokument, leč má být živý a je v pořádku se k němu vracet, měnit a vylaďovat ho tak, aby byl dobrým pomocníkem.

K ČEMU TEMATICKÉ PLÁNY SLOUŽÍ?

Zajímavá to otázka. Evidentně jak komu. Asi 60 % učitelů uvádí, že jim TP pomáhají v plánování výuky, 12 % učitelů je považuje za zbytečný papír. Asi 18 % učitelů využívá TP pro práci s týdenními / čtrnáctidenními / měsíčními plány pro děti. 70 % učitelů je používá jako kontrolu, zda probírají dané učivo podle plánu „včas“, 45 % je má jako oporu pro to, aby věděli, co zapsat do třídní knihy.

Já jsem zatím neučila na škole (nechť mi kolegové i vedení prominou), kde by bylo ŠVP zpracováno tak, že by mi šetřilo práci a mohla jsem se (jak to uvádí někteří kolegové v diskuzích na FB) držet výstupů z ŠVP a tematické plány netvořit, nebo jen výstupy zkopírovat a přiřadit k nim časový údaj. A protože jsem se už delší dobu topila v tom, že učivo z učebnice není to, co by mi pomáhalo v rozhodování, co mám ve výkonech žáků vlastně hodnotit, dospěla jsem po čase k tomu, že jsem si ony výstupy (doplním správně i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova) začala tvořit sama.

Zvolila jsem si už zmiňovanou ICH formu právě proto, že jsem týdenní plány psala pro děti. A formulace cílů ve stylu „vyjmenuji, porovnám, zhodnotím, navrhnu, …“ mi prostě zní osobněji než „žák toto a žák tamto“.

JAKÝ ŽIVOT NAŠE TP MAJÍ?

Ve 42 % se TP řídí podle učebnice, kterou ve výuce učitelé používají, 55 % učitelů se drží ŠVP. TP mají být živým dokumentem. Je dovoleno do nich dopisovat poznámky, značky i měnit naplánované. 42 % učitelů s nimi takto nakládá a během roku svůj TP nějak upravují. 5 % učitelů TP během roku nevezme do ruky. 60 % vytvořených TP leží v šanonech vedení škol nebo ve sdílených dokumentech, neboť je vedení škol od učitelů vyžaduje a zakládá. Necelých 9 % učitelů sdílí své TP s žáky či jejich rodiči. Jen 12 % učitelů uvedlo, že TP na škole tvořit nemusí.

Asi 60 % učitelů si své TP tvoří samo, 20 % tvoří s kolegou či kolegyní. V 7 % případů jsou TP společným dílem z metodických setkání / úředmětových komisí či jiných setkávání učitelů na škole. V 21 % případů jsou TP na škole „hotový dokument“, který se každoročně centrálně předává do rukou toho, kdo jde do dané třídy daný předmět učit. Asi 44 % učitelů si TP na škole předává „pro inspiraci“ a 12 % učitelů uvedlo, že je sdílí jen „se spřízněnými“ učiteli. Necelá 4 % učitelů své TP nesdílí s nikým jiným.

PÁR DROBKŮ A ODHALENÍ NAKONEC

Příběhy tematických plánů mě zajímaly už delší dobu. Všímala jsem si, jak s nimi nakládá vedení škol, na kterých jsem pracovala, jak je využívají kolegové, jak se o nich mluví na sociálních sítích… Z vlastní zkušenosti i z informací od kolegů nabízím přehled toho důležitého, co mě k TP napadlo:

 • Abych věděla, CO MÁM HODNOTIT, pomáhají mi VÝSTUPY ŽÁKŮ (co mají umět).
 • Když znám výstupy, přiřadím k nim časové zařazení a vybrané učivo a mám tak v ruce materiál, který mi pomáhá zejména:
  1) připravovat výuku tak, aby směřovala žáky k tomu, co mají umět
  2) vědět předem, za co budu žáky hodnotit
  3) rychle tvořit týdenní plány během roku
  4) zhruba se organizovat v čase a povinné dokumentaci (TK)
 • Pokud má škola kvalitně zpracované výstupy v ŠVP, přijde mi tvorba TP (kopírování textu z 1 dokumentu do 2.) zbytečná. Vystačila bych si s časovým rozvržením (dopsala bych k jednotlivým částem tabulky z ŠVP jen časové značky).
 • Pokud škola nemá ŠVP kvalitně rozpracované, vyplatilo se mi si s TP dát důkladnou práci na začátku školního roku. Šetřil mi čas při tvorbě týdenních plánů pro děti (které sloužily i k jejich sebehodnocení) a pomáhal přemýšlet nad tím, co mám hodnotit.
 • TP tvořím podle výstupů v RVP resp. v ŠVP. Učebnice je podpůrný materiál, který mi slouží jako inspirace, ne jako seznam toho, co všechno máme „probrat“.

Teoretická moudra přetavená do praxe. Rozhodně netvrdím, že to dělám skvěle a bezchybně. Naopak, pořád je co se učit, anóbrž jak se říká u nás: „NEMUSÍŠ BÝT ŠPATNÝM UČITELEM, ABY SES MOHL POŘÁD ZLEPŠOVAT“. Tak na tom pracujeme…
Nabízím ukázku toho, jak jsem na tematické a týdenní plány v posledních letech šla já (protože jak už jsem psala, ŠVP žádná sláva, takže spousta práce při tvorbě výstupů navíc, což se ale zúročovalo během šk. roku). V tematických plánech jsem měla výstupy / cíle aktivit, do týdenních plánů jsem se snažila je buď zkopírovat nebo ještě lépe je pak zkonkretizovat tak, aby děti přesně věděly, z čeho budou hodnocené. V galerii nabízím příklad z 5. a 1. ročníku, vždycky příklad TP a týdenního plánu. Letošní tvar TP ještě hledám, tak uvidíme, jestli se zestručním či se to celé posune někam úplně jinam.

Jako tečku nakonec by to chtělo nějaké veselé moudro. Žádné mě nenapadá. Inu, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí…

V článku jsou uvedeny ukázky TP z těchto zdrojů:

 • Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova, Sokolov
 • ZŠ a MŠ Blížkovice
 • ZŠ Háj ve Slezsku
 • ZŠ Plešivec, Český Krumlov
 • ZŠ a MŠ Těškovice

TP genetické metody ČJ a Hejného MATE pro 1. třídu

TP ČJ pro 5. třídu

2 Replies to “Tematické plány”

 1. Moc děkuji za tento článek. Jsem začínající učitelka a ŠVP mé školy se mi zdá úplně nesmyslný, opsané učivo z učebnice + k tomu okopírované výstupy z RVP, s tím se určitě pracovat nedá. Tematické i týdenní plány budu sestavovat dle Vašich rad 🙂

 2. Děkuji za humor, nadsázku a hlavně podstatné informace. Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *