Lapbook I. – Téma lapbooku a jak ho zadat žákům

Lapbook I. – Téma lapbooku a jak ho zadat žákům

Jak vybrat téma, kdo lapbook může vytvořit, cíl práce na lapbooku a kousek videa navíc…

Jak vybrat téma lapbooku

 • Téma si může vybrat samo dítě podle svých zájmů
  (ve škole by tento případ šel využít jako dlouhodobý domácí projekt, na kterém má dítě dokázat určité dovednosti).
 • Ve škole většinou téma zadává učitel (podle aktuálního tematického plánu předmětu).

Témata volte s ohledem na věk žáků a na jejich možnosti přístupu ke zdrojům informací. ​

Kdo lapbook zpracovává

 • Lapbook může připravit učitel (rodič, starší spolužák) a žák (dítě) jej dostane už zpracovaný.
 • Na tvorbě lapbooku se může podílet sám žák (v rámci projektu, za domácí úkol,…).
 • Lapbook může být úkolem pro skupinu několika žáků (každý např. zpracuje zadaný počet skládaček).

Určete si cíl

– co se mají děti při práci na lapbooku naučit? Směřujte jejich kroky tak, aby tento cíl mohly naplnit. (Bude-li jeden z vašich stanovených cílů např. v tématu ZELENINA „žák vyhledává a třídí informace o vybraném druhu zeleniny“, můžete jako učitel napomoci splnění cíle tak, že žákům přichystáte vhodné texty, ze kterých budou čerpat informace, a zároveň jasně stanovíte kritéria toho, které informace o druhu zeleniny jsou zásadní, kterých si máme všímat (je pro vás nejdůležitější znát rozměry jednotlivých typů zeleniny, pokrmy, ve kterých tuto zeleninu využíváme nebo spíše způsob pěstování?)

Jak zadat téma lapbooku pro skupinu

V případě, že bude lapbook zpracovávat skupina, máme několik variant zadání.

 varianta A: STEJNÉ ZADÁNÍ PRO VŠECHNY

Každá skupina téma zpracuje podle svého, nasměrovat je můžete například tak, že jim připravíte zdroje informací (texty z učebnic, vybrané pasáže knih atd.).

 • skupina dostane text, který se věnuje pouze druhům zeleniny

varianta B: ROZDĚLTE TÉMA DO PODOKRUHŮ

Jednotlivé skupiny pak mohou dostat (např. v prvouce) podokruh podle typu zeleniny:

 • kořenová zelenina
 • plodová zelenina
 • košťálová zelenina

varianta C: MĚŇTE JEDNOTLIVÉ ÚHLY POHLEDU

Na téma se podívejte z různých úhlů pohledu:

 • druhy zeleniny
 • vývoj od semínka ke sběru
 • historie pěstování zeleniny
 • co zelenine škodí a co pomáhá


Příklad zadání

TÉMA LAPBOOKU

 • ZELENINA, zadává učitel s ohledem na tematický plán přírodovědy

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ

 • ​skupinová práce, téma rozděleno do podokruhů

​CÍL PRÁCE SLOVY ŽÁKA

 • spolupracuji s ostatními členy své skupiny
 • vyhledávám a třídím informace k vybranému druhu zeleniny
 • podílím se na tvorbě „skládaček“ k tématu do skupinového lapbooku 
 • podílím se na prezentaci společné skupinové práce